Huishoudelijk reglement

V.T.V. ” DE KROMME ELLEBOOG”

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Art.1.

Iedere huurder van een tuin moet lid zijn van de volkstuin vereniging “De Kromme Elleboog”. gevestigd te Zwaag en meerderjarig zijn.

Art 2.

1 De aanvraag voor het kandidaat-lidmaatschap van de vereniging dient schriftelijk bij de secretaris van de vereniging te geschieden.

2 Voor het in behandeling nemen van de aanvraag moet Fl. 5,00 inschrijfgeld zijn voldaan.

3 Zij die zich voor het kandidaat-lidmaatschap hebben opgegeven worden door hetbestuur op een “wachtlijst geïnteresseerden” geplaatst, zulks in volgorde van datum van binnenkomst van de aanmelding.

Art.3

1 Bij toelating als kandidaat-lid van de vereniging moet een verklaring worden ondertekend dat men akkoord gaat met de doelstelling van de vereniging en met de statuten en reglementen, en moet….% van de jaarlijkse bijdrage zoals die door de algemene vergadering is vastgesteld,worden voldaan. Kandidaat-leden ontvangen een verenigingsorgaan, indien dit wordt uitgegeven.

2 Toegelaten kandidaat-leden worden door het bestuur op een wachtlijst geplaatst. De volgorde wordt bepaald door de datum van binnenkomst van de aanmelding. Zij worden in volgorde opgeroepen bij het vrijkomen van volkstuinen. Een kandidaat-lid heeft, in overleg met het bestuur, het recht, maximaal 2 X van de aangeboden tuinen af te zien, zonder dat dit consequenties heeft ten aanzien van de stand op de wachtlijst. Het bestuur beslist bij een derde weigering over het al dan niet handhaven van het betreffende lid op de wachtlijst.

Art. 4.

Het kandidaat-lid dat een volkstuin heeft toegewezen gekregen betaald aan de vereniging de reglementair en door besluiten van de ledenvergadering vastgestelde bedragen.

Art. 5.

1 leder lid heeft de vrije beschikking over de hem in gebruik gegeven tuin, doch is verplicht zijn tuin van de aanvang af in goede toestand te brengen en te houden.

2 Overeenkomstig de doelstellingen van de vereniging dienen de tuin en de opstallen op de tuin voor ontspanning van het lid en zijn gezinsleden. Het uitoefenen van beroepsmatige handelingen is derhalve niet toegestaan.

3 Leden worden geacht de op de aan hen toegewezen tuin aanwezige opstallen en beplanting in eigendom te bezitten. Deze strekken volledig tot onderpand van de uit het lidmaatschap en de huurovereenkomst voortvloeiende financiële verplichtingen.

4 De leden mogen hun tuin slechts overdragen door tussenkomst van de vereniging.

5 leder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en reglementen als mede overige vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels te kennen.

6 De leden zijn verplicht de statuten en de reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van de algemene vergadering ook al waren zij niet tegenwoordig of vertegenwoordigd, stipt op te volgen en zijn te dien opzichte volledig aansprakelijk voor de gedragingen van hun gezinsleden en hun bezoekers.

7 De leden zijn verplicht deel te nemen aan de algemene werkzaamheden ten behoeve van de vereniging.

8 Eigendommen van de vereniging dienen op eerste aanvraag van het bestuur te worden ingeleverd.

Art. 6.

1 De leden kunnen zich volgens de daarvoor geldende regel laten kiezen in het bestuur of in een der commissies

2 In de gevormde commissies kunnen echtgeno(o)t(e) of gezinslid van een lid gekozen worden, echter met uitzondering van de kascommissie en volgens artikel (HHR) samen te stellen geschillencommissie.

Art. 7.

1 De periodieke vergoeding wegens gebruik van een volkstuin, loopt gelijk met het verenigingsjaar zoals gesteld in artikel van de statuten. Artikel 13 lid 1.

2 De betaling van de periodieke vergoeding wegens gebruik van een volkstuin, de contributie en andere jaarlijkse vergoedingen moeten uiterlijk ……… voorafgaand aan het desbetreffende verenigingjaar, in het bezit zijn van de penningmeester, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met het bestuur.

Art.8.

1 Het lidmaatschap eindigt ingevolge het gestelde in artikel 5 van de statuten.

2 Bij beëindiging van het lidmaatschap is het lid gehouden de tijdens zijn lidmaatschap in gebruik gegeven tuin “zwart op te leveren.

3 Ontzetting, ingevolge artikel 5 lid 1 van de statuten, kan worden uitgesproken door het bestuur indien het lid:

a. Niet binnen de gestelde termijn na schriftelijke ingebreke stelling aan zijn verplichtingen voldoet.

b. Bij herhaling ingevolge statuten, reglementen of besluiten van de vereniging in gebreke moet worden gesteld.

c. zich schuldig maakt aan wangedrag, waaronder mede is te verstaan elke gedraging of handeling die de goede gang van zaken en het vriendschappelijk verkeer tussen de leden onderling verstoort of het aanzien van de vereniging schaadt.

4. Lid 3 van dit artikel zal niet worden toegepast alvorens het betrokken lid tenminste tweemaal schriftelijk is gewaarschuwd en hij niet binnen 14 dagen na de dagtekening van de laatste waarschuwing daaraan gevolg heeft gegeven. De tweede waarschuwing wordt hem aangetekend verzonden.

5 Indien de ledenvergadering ingevolge artikel 5 lid 7 van de statuten besluit tot verwerping van de ontzetting, dan wordt hierdoor tevens de schorsing opgeheven en het desbetreffende lid in zijn rechten hersteld.

  1. Handhaaft de vereniging het besluit tot ontzetting, dan brengt het bestuur dit besluit uiterlijk 10 dagen na datum van de vergadering per aangetekend schrijven ter kennis van de betrokkene.

7 Door het bestuur zal binnen 7 dagen na verzending van het in artikel 8 lid 6 (HHR) bedoelde schrijven aan de taxatie- en technische commissie opdracht geven de desbetreffende opstallen en beplanting te taxeren.

Art. 9.

Uitbetaling aan een vertrekkend lid of de rechtmatige erfgenamen zal uitsluitend plaats vinden na aftrek van eventuele schulden, nadat een kandidaat-lid de desbetreffende volkstuin is toegewezen en hij het bedrag bedoeld in artikel 4 (HHR) en de overname som aan de vereniging heeft betaald.

Art. 10.

Afwijkingen in het in artikel 8 lid 2 van de statuten bepaalde ten aanzien van de overgang van het lidmaatschap bij overlijden kunnen op schriftelijk verzoek van het lid door het bestuur worden toegestaan.

Art 11.

Bij beëindiging van het lidmaatschap vindt geen terug betaling van contributie plaats. Terug betaling van tuinhuur, verzekering en overige vooruit betaalde kosten kan plaats vinden vanaf de datum van verrekening met het komende lid.

Art 12.

Een vertrekkend lid, waarvan de tuin is overgedragen aan een kandidaat-lid, dient de niet overgenomen eigendommen zo spoedig mogelijk na de datum van overdracht te verwijderen. Wordt hieraan binnen een redelijke termijn niet voldaan zonder dat hier omtrent schriftelijk een andere regeling is overeengekomen dan vervallen deze aan de vereniging.

Art 13.

1 Het bestuur is belast met de uitvoering van het beleid. Zij voert het beheer over alle eigendommen van de vereniging en draagt zorg voor de instandhouding en het onderhoud ervan. Het bestuur stelt regels vast ten aanzien van de uitvoerende taken die zijn toegewezen aan de diverse commissies en ziet toe op de juiste uitvoering van die taken. Het bestuur is voor het gevoerde beleid en beheer, en voor de commissies uitgevoerde taken verantwoording schuldig aan de ledenvergadering.

2 De bestuursleden hebben het recht van toegang tot alle bijeenkomsten en commissievergaderingen.

Art 14.

De voorzitter is woordvoerder namens de vereniging en representeert de vereniging naar buiten. Hij geeft leiding aan het bestuurswerk en leidt de bestuurs- en ledenvergadering.

Art. 15.

1 De secretaris is belast met de correspondentie van de vereniging en houdt daarvan een afschrift. Van alle in- en uitgaande stukken geeft hij kennis aan het bestuur in de vergadering (en vooraf aan het dagelijks bestuur).

2 De secretaris is verder belast met:

a. Het bijhouden van de ledenadministratie;

b. Het uitbrengen van een verslag op de jaarlijkse algemene vergadering over het afgelopen jaar met betrekking tot mutaties in het leden bestand en het gevoerde beleid.

Art 16.

De penningmeester is belast met;

a. Het innen van de in artikel 9 van de statuten genoemde geldmiddelen en het verrichten van betalingen.

b. Het beheren van de gelden en het voeren van de administratie hieraan verbonden.

c. Het uitbrengen van een verslag op de jaarlijkse algemene vergadering over het gevoerde financiële beleid van het afgelopen jaar, zoals genoemd in artikel 15 lid 2b van de statuten.

Art. 17.

De secretaris en de penningmeester kunnen met instemming van de overige bestuursleden een deel van hum werkzaamheden overdragen aan een ander bestuurslid of een commissielid, die voor deze werkzaamheden verantwoordelijk schuldig is aan de desbetreffende functionaris.

Art 18.

Een voordracht van kandidaten voor een bestuursfunctie, zoals bedoeld in artikel 12 lid 6 van de statuten, dient vergezeld te zijn van een bevestiging van instemming van deze kandidaten.

Art. 19.

Naast de (algemene) ledenvergadering, eventueel aangevraagd door de leden, kent de vereniging:

a. Bestuursvergaderingen,

b. Commissievergaderingen.

Art. 20.

1 Bestuursvergaderingen worden gehouden op voorstel van de voorzitter of op voorstel van twee leden van het bestuur.

2 De oproep ter vergaderingen dient minstens 10 dagen voor de datum der vergadering te geschieden.

3 Alle besluiten dienen met meerderheid van tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen genomen te worden.

Art 21.

1 Commissievergaderingen worden gehouden op voorstel ven een of meer leden van de commissie.

2 In de commissie, met uitzondering van de kascommissie en de adviescommissie heeft een bestuurslid zitting voorde coördinatie met het bestuur.

3 Commissievergaderingen worden geleid door een uit de commissieleden gekozen voorzitter.

Art. 22.

Voor een goede bewind voering wordt een tuin reglement vastgesteld.

Art 23.

Ter uitvoering van ondermeer art 26 (HHR) worden o.a. gekozen:

a. Controle commissie.

b. In- en verkoop commissie.

d. Begeleidingscommissie.

e. Jeugd- en recreatie commissie.

f. Redactiecommissie.

g. Adviescommissie.

Art.24

Voor de taak- en functie omschrijving van de in art 27 (HHR) genoemde functionarissen wordt verwezen naar de afzonderlijke daarvoor bepaalde regelingen.

Art. 25

1 Elke commissie bestaat uit tenminste twee en ten hoogste zeven leden.

2 De verkiezing geschiedt uit schriftelijke voordracht van het bestuur en/of drie leden, welke uiterlijk dagen voor de vergadering, waar de verkiezing aan de orde wordt gesteld, aan de leden moet worden bekend gemaakt.

Art.26

1 De in art 23 (HHR) genoemde functionarissen worden benoemd voor een periode van 1 jaar en zijn terstond herkiesbaar.

2 Zij treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster.

Art. 27

1 Indien naar de mening van het bestuur de in artikel 25 (HHR) genoemde functionarissen hun taak niet of niet voldoende mate uitvoeren is het bestuur gerechtigd hen tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering als zodanig te schorsen.

2 Alvorens dit geschiedt zal het bestuur de betrokkene in de gelegenheid stellen zich in een bestuursvergadering te verantwoorden.

Art. 28

Bij tussentijdse vacatures van de in artikel 25 (HHR) genoemde functionarissen of bij ingevolge artikel 31 (HHR) besloten schorsing:

a. Zijn functionarissen verplicht de in hun bezit zijnde bescheiden of andere eigendommen van de vereniging binnen . .. dagen over te dragen aan een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid.

b. Benoemd het bestuur een nieuwe functionaris die op het rooster van aftreden de plaats van de voorganger inneemt, dan wordt dit aan de eerstvolgende ledenvergadering ter bekrachtiging voorgelegd.

Art. 29

Evenals de leden van het bestuur hebben de in artikel 25 (HHR) genoemde functionarissen, voor de uitoefening van hun functie, op het eerste verzoek, recht van toegang tot tuinen en huisjes.

Art. 30.

1 Niet in artikel 25 (HHR) genoemde commissies, ingesteld hetzij door het bestuur, hetzij door de algemene vergadering, worden benoemd voor de duur van de opdracht en ontbonden wanneer deze is voltooid.

2 De duur van de opdracht mag maximaal 12 maanden bedragen.

Art 31.

De in de statuten bedoelde kascommissie bestaat uit twee leden en een reservelid, welke geen deel uitmaken van het bestuur. Ze worden benoemd voor een periode van twee jaar en zijn niet terstond herkiesbaar. Elk jaar treedt een lid van hen af.

Art. 32.

1 Zodra ingevolge artikel opengelaten van de statuten of artikel 8 lid 7 (HHR) hiertoe aanleiding bestaat, zal het bestuur de taxatie- technische commissie opdracht geven de desbetreffende opstallen en beplantingen te taxeren.

2 De taxatie- en technische commissie rapporteert aan het bestuur.

Art. 33

Alleen die opstallen, en andere bouwsels, waarvoor ingevolge artikel ….van het tuinreglement, door het bestuur, schriftelijk toestemming is verleend, worden mee getaxeerd.

Art. 34

1 Is het desbetreffende lid, tot de datum waarop taxatie plaats vindt, in gebreke gebleven zijn tuin en/of de daarop aanwezige opstallen te onderhouden, dan kunnen zonder enige ingebreke stelling de noodzakelijke onderhoudskosten, anders dan die welke reeds bij de taxatie in aanmerking zijn gekomen, op de taxatie waarde in mindering worden gebracht.

2 Wordt een lid in de gelegenheid gesteld alsnog bedoelde onderhoudswerken binnen een bepaalde termijn te voltooien, dan wordt een toereikend deel van het uit te betalen bedrag als zekerheid gereserveerd.

Art. 35

Het desbetreffende lid wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis gesteld van de waarde van de opstallen en beplantingen welke door de taxatie- en technische commissie is vastgesteld.

Art. 36

Indien het desbetreffende lid geen genoegen neemt met de taxatie waarde kan hij binnen 10 dagen na verzending van de in artikel 39 (HHR) genoemde kennisgeving schriftelijk bezwaar aantekenen. Maakt het lid hiervan gebruik dan is het bestuur verplicht binnen 14 dagen een bijeenkomst te beleggen waarin zal worden getracht om met betrekking tot de geschillen in onderling overleg alsnog overeenstemming te bereiken. Het desbetreffende lid is ter voorbereiding op de genoemde bijeenkomst verplicht om voorafgaande aan dit gesprek een gespecificeerde lijst met geldwaarden van het getaxeerde ter inzage te geven.

Art. 37.

Mocht in de desbetreffende bijeenkomst geen overeenstemming worden bereikt, dan zal een geschillencommissie worden benoemd. Deze commissie zal worden aangesteld uit terzake kundige leden van de vereniging die voor 50% door het bestuur en voor 50% door het desbetreffende lid worden benoemd. Als voorzitter treedt een door het bestuur aangewezen persoon op, die geen stemrecht in het geschil heeft.

Art. 38

De uitspraak van de geschillencommissie is voor beide partijen bindend en dient door het bestuur binnen 10 dagen schriftelijk aan het desbetreffende lid kenbaar te worden gemaakt.

Art. 39

Direct ingaande, nadat het bestuur schriftelijk van de uitspraak in kennis is gesteld, is de geschillen-commissie ontbonden.

Art. 40

Een lid kan een schriftelijk met redenen omkleed verzoek indienen om bij het vrijkomen van een tuin daarvoor in aanmerking te komen. Door een lid mag slechts een verzoek worden ingediend. Het bestuur beslist over de toelaatbaarheid van het verzoek. Bij afwijzing van het verzoek staat voor het betrokken lid beroep open op de eerstkomende ledenvergadering.

Art. 41.

1 In het huishoudelijk- en tuin reglement kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de reglementen zal worden.

2 Een besluit tot wijziging van de reglementen behoeft een meerderheid van de uitgebrachte stemmen

Art. 42

Een reglement wijziging treedt in werking op de van de maand volgend op de ledenvergadering waarin deze wijziging is goedgekeurd.

Art. 43

Het bestuur is gemachtigd tot het opleggen van boetes en/of het bepalen van een termijn waarbinnen nagelaten onderhouds- en/of algemene werkzaamheden alsnog dienen te worden uitgevoerd, indien het desbetreffende lid:

a. Zonder opgaaf van redenen de hem opgedragen algemene werkzaamheden niet of niet naar behoren uitvoert.

b. De tuin en/of de daarop aanwezige opstallen niet naar behoren onderhoud.

c. Zich niet houdt aan bepalingen van statuten en/of reglementen, en/of kenbaar gemaakte bepalingen.

Art. 44

Het bestuur, de bestuursleden en de commissieleden zijn, in de uitoefening van hun functie, niet aansprakelijk voor:

a. Schade aan eigendommen van leden of bezoekers;

b. Ongevallen of letsel van welke aard ook;

c. Diefstal, beschadiging of verlies op enige wijze.