Tuin reglementen

Tuinreglementen

ARTIKEL 1

Tuinen, opstallen e.d. moeten worden aangewend als volkstuin teneinde daarop als ontspanning te tuinieren. De leden zijn gehouden de tuin en de opstallen goed te onderhouden en te gebruiken overeenkomstig de bestemming.

ARTIKEL 2

De leden zijn verplicht op hun tuin de werkzaamheden toe te staan die het bestuur voor instandhouding of verbetering van het complex dan wel aangrenzende tuinen noodzakelijk acht.

ARTIKEL 3

De aan de tuin grenzende groenstroken moeten door de leden worden schoongehouden voor wat betreft onkruid, vuil en afval.

ARTIKEL 4

De aan de tuin grenzende paden, sloten en taluds moeten door de leden worden schoongehouden.

ARTIKEL 5

Op de scheidingslijnen tussen de tuinen moeten voor en achter paaltjes worden geplaatst. Deze mogen maximaal 0.50 meter boven het maaiveld uitkomen en moeten in de lengterichting van de tuin worden geplaatst.

ARTIKEL 6

Het daarvoor in aanmerking komende deel van de tuin dient voor 1 april te zijn gespit of gecultiveerd.

ARTIKEL 7

Na het afsterven van het gewas dienen bonenstaken en/of andere leimiddelen onmiddellijk te worden verwijderd.

ARTIKEL 8

Het door de vereniging beschikbaar gestelde nummerbord dient op de aangegeven plaats te worden bevestigd en vanaf het pad zichtbaar te zijn.

ARTIKEL 9

Voor het bouwen, verbouwen of wijzigen (o.a. de kleur) van opstallen, afrasteringen, bouwsels e.d. is de goedkeuring van het bestuur vereist. Tot de uitvoering mag eerst worden overgegaan nadat schriftelijke toestemming is verkregen.

ARTIKEL 9.2

De goedkeuring dient schriftelijk te worden aangevraagd bij het bestuur, zonodig onder overlegging van een tekening in drievoud.

ARTIKEL 9.3

De goedkeuring zal worden geweigerd indien de aanvraag niet voldoet aan redelijke eisen of aan de bepalingen welke van overheidswege zijn gesteld met betrekking tot de bouw, verbouwing of plaats van opstal.

ARTIKEL 10

Ten aanzien van opstallen, bouwsels, c.q. wijzigingen waartoe volgens artikel 9 van dit reglement geen toestemming is verleend, is het bestuur gerechtigd deze op kosten van het betrokken lid te laten verwijderen c.q. in de oorspronkelijke staat terug te brengen.

ARTIKEL 11.1

Broeibakken mogen niet hoger worden gemaakt dan 50 cm. Indien geverfd, dan geen andere kleur dan groen of bruin.

ARTIKEL 11.2

De bakken mogen niet dichter dan 1 meter uit het talud geplaatst worden.

ARTIKEL 11.3

De afstand tot de scheidingslijnen moet tenminste 50 cm bedragen. In onderling overleg en na schriftelijke toestemming van het bestuur is het toegestaan hiervan af te wijken.

ARTIKEL 12

Naast hetgeen in de andere artikelen is genoemd is het de leden op het complex verboden:

a. onbevoegd de tuin van een ander te betreden,

b. ontsierende compost-hopen, bakken en silo’s te hebben op opvallende plaatsen,

c. afval of andere materialen te verbranden, zonder toestemming van het bestuur.,

d. beplantingen te hebben die naar het oordeel van het bestuur hinder aan derde(n) veroorzaken,

e. zgn. mono cultures toe te passen,

f. het talud op enigerlei wijze te beschadigen,

g. vee of kleinvee te houden,

h. L.P.G. installaties te hebben of te gebruiken,

i. zodanige handelingen te verrichten of te laten verrichten welke naar het oordeel van het bestuur het volle genot van anderen beperken dan wel ontnemen,

j. anderen te laten verblijven of werken (bezoekers uitgezonderd) zonder dat hiertoe vooraf

toestemming van het bestuur is verkregen.

ARTIKEL 13

Het is een ieder die zich op het complex bevindt verboden:

a. al hetgeen dat binnen het complex aan de zorg en het toezicht van de vereniging is

toevertrouwd,te verontreinigen, beschadigen of te vernielen,

b. enige tak van nijverheid, handel of bedrijf uit te oefenen zonder

dat hiervoor vooraf toestemming van het bestuur is verkregen,

c. geschriften of drukwerken zonder medeweten van het bestuur te

verspreiden of aan te plakken,

d. zonder toestemming van het bestuur materialen, afval, vuilnis e.d. min of meer permanent

te doen) plaatsen op gemeenschappelijke paden en/of parkeerterreinen en/of andere plaatsen dan

welke hiervoor uitdrukkelijk zijn aangewezen,

e. huisvuil en/of grof huisvuil, buiten de door het bestuur aangegeven tijden op de afvoerplaats te

deponeren,

f. voertuigen te stallen of te parkeren op andere dan de hiervoor bestemde plaatsen,

g. zonder toestemming van het bestuur met voertuigen, anders dan kruiwagens en die welke door

de vereniging beschikbaar zijn gesteld, of bromfietsen, de paden te berijden,

h. tijdelijke onderkomens te (doen) plaatsen zonder toestemming van het bestuur,

i. honden mee te nemen op het complex

j. (bal)spelen te beoefenen,

k. geluiden ten gehore te brengen die de rust op het complex verstoren.

ARTIKEL 14_

De leden zijn aansprakelijk voor al hetgeen door hun op het complex verblijvende gezins-, fami1ie1eden

of gasten in strijd met de reglementen of bepalingen, wordt verricht.

ARTIKEL 15

Het bestuur is bevoegd indien de goede orde of redelijkheid dit eist of wanneer men zich schuldig maakt aan overtreding van het gestelde in de artikelen 12 en 13 van dit reglement, betrokken personen te (doen) verwijderen van het complex en zodanige maatregelen te nemen dat eventueel aangerichte schade op het verantwoordelijke lid dan wel op de schuldige(n) wordt verhaald.

ARTIKEL 16

Het is verboden:

a. verenigingsgebouwen of lokalen te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van het bestuur

b. bijen te houden zonder schriftelijke toestemming van het bestuur.

c. afrasteringen te verbreken, grenspalen te verwijderen of te verplaatsen.

d. op de tuin explosiemotoren in werking te hebben tussen 19.00 en 08.00 uur.

e. zonder voorkennis en toestemming van het bestuur aankondigingen of mededelingen op

de bestuurs- en commissiemededelingenborden, of elders op het terrein van de tuingroep te stellen.

f. propaganda te maken voor politieke of kerkelijke instellingen of andere dan de nationale-,

stedelijke, bonds- of tuinvlaggen uit te steken of te hijsen op het terrein der tuingroep.

g. gereedschappen van de tuingroep in bruikleen ontvangen, anders dan op het terrein der tuingroep

te gebruiken, daarmede genoemd terrein _te verlaten, of langdurig onder berusting te houden,

zonder voorafgaande toestemming van degene, die deze gereedschappen heeft uitgegeven.

h. -zand, grint, puin enz. te deponeren op de parkeerplaats van de tuingroep, behalve op de

daarvoor bestemde stortplaats en uitsluitend met toestemming van het bestuur. Na verkregen

toestemming dient de stortplaats binnen 2 x 24 uur te zijn geledigd.

i. greppels langs het hoofdpad te graven.

j. waterkeringen, te maken of in de paden te graven.

k. op de paden zand en grint te storten of specie daarop aan te maken.

l. getimmerten hoger dan 60 cm. op of om de tuin aan te brengen.

m. W.C.-afval in de sloot te doen afvloeien anders dan door middel van een septic-tank.

n. bestuursleden of daartoe aangewezen functionarissen te hinderen bij de controle op de

naleving der reglementaire bepalingen .